Tagged: Tính Cách Con Người

6HIỆU ỨNG HAWTHORNE

Hiệu ứng Hawthorne

  Tên nguyên văn tiếng Anh của hiệu ứng Hawthorne là “people change behavior when they know they are being observed” (dịch: con người thay đổi hành vi khi biết...